GRAFF NESTL & PARTNER

Špecializácie

 • Založenie spoločnosti, právo obchodných spoločností
 • Súkromné nadácie
 • Správa nehnuteľností (budov a pozemkov)
 • Majetkové a investičné poradenstvo
 • Právo obchodných spoločností
 • Obchodné právo
 • Antitrustové právo
 • Ochranné známky a patenty
 • Záruky
 • Konkurzné právo (likvidácia spoločnosti)
 • Zrušenie a reštrukturalizácia dlhu
 • Zákon o hospodárskej súťaži (ochrana pred nekalou súťažou)
 • Pomoc pri vývoze
 • Agrárne právo
 • Colné právo
 • Procesné trestné právo
 • Obchodné trestné právo
 • Podnikové trestné právo
 • Poradenstvo v oblasti prevencie (compliance)
 • Finančné trestné právo
 • Opätovné začatie trestného konania
 • Väzenské právo
 • Sprevádzanie na súdoch
 • Povolenia na výkon podnikateľských činností
 • Environmentálne právo
 • Povolenia pre priemyselné zariadenia
 • zmlúv a závetov
 • Zmluvy o nehnuteľnostiach
 • Kúpnopredajné zmluvy, zmluvy o výmene, postúpení, anuitné
 • Darcovské zmluvy
 • Zmluvy o kondomíniách
 • Nájomné a lízingové zmluvy
 • Pracovné zmluvy
 • Zmluvy o obstarávaní
 • Stanovy a nadácie
 • Zmluvy o spolupráci
 • Bankové zmluvy
 • Zmluvy o financovaní
 • Zmluvy o rodinnom práve (manželské zmluvy)
 • Ustanovenia závetov a zmluvy o dedičstve
 • Postupy pri vymáhaní náhrad škôd
 • Ochrana majetku a iných vecných práv
 • Rušenie držby
 • Právo o nájme a kondomíniu
 • Ochrana spotrebiteľov
 • Manželské právo, rozvody, výživné, adopcie
 • Pracovné právo (pracovné zmluvy, ochrana pred prepustením)
 • Stavebné právo
 • Zápisy do katastrálnych registrov a obchodných registrov
 • Predpisy v oblsti cestnej dopravy (náhrada vzniknutých škôd)
 • Poisťovacie poradenstvo (likvidačné nároky)
 • Normy dedičského konania a závetov
 • Dobrovoľné postupy
 • Asociačné právo
 • Potravinové právo
 • Menový zákon
 • Práva médií
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Najvyšší súdny dvor
 • Správny súd
 • Ústavný súd
 • Európsky súdny dvor a orgány EÚ

„Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. Poena metusque aberant, nec verba minantia fixo aere legebantur, nec supplex turba timebat iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.“

Táto citácia z Ovídiových „Metamorfóz“ popisuje ideálnu spoločnosť, v ktorej nie sú potrebné kódy, sudcovia, prokurátori ani advokáti. Avšak túto podmienku nie je možné dodržať v modernej spoločnosti, a preto naša Advokátska kancelária poskytuje zákazníkom diskrétnu, spravodlivú, dôkladnú a kompetentnú právnu pomoc.

Kancelária

Zistite viac

Spolupráca

Zistite viac

Kancelária

Zistite viac

Spolupráca

Zistite viac

News